نمونه‌کارها

نمونه انیمیشن ساخته شده توسط تیم‌های حاضر در کندو

تایم‌لاین و زمان‌بندی این پروژه

 • جلسه دریافت اطلاعات پروژه

  14 خرداد 1402 | در این جلسه تمام اطلاعات پروژه، خواست‌ها و انتظارهای کارفرما به مجریِ پروژه منتقل شد
 • طراحی اولیه

  29 خرداد 1402 | طرح اولیه پروژه توسط تیم مجری به کارفرما ارائه شد
 • اصلاحات اولیه پروژه

  5 تیر 1402 | در این جلسه اولین اصلاحات مورد نظر کارفرما ارائه شد
 • تحویل نهایی پروژه

  15 تیر 1402 | در جلسه‌ای با حضور نماینده کارفرما و مجری و تیم نظارتی مجتمع کندو، فایل‌های نهایی پروژه بررسی و به کارفرما تحویل داده شد
میزان رضایت کارفرما از این پروژه 95%

فیلم کوتاه «آشغال‌بال» ساخته شده توسط تیم‌های حاضر در کندو

تایم‌لاین و زمان‌بندی این پروژه

 • جلسه دریافت اطلاعات پروژه

  14 خرداد 1402 | در این جلسه تمام اطلاعات پروژه، خواست‌ها و انتظارهای کارفرما به مجریِ پروژه منتقل شد
 • طراحی اولیه

  29 خرداد 1402 | طرح اولیه پروژه توسط تیم مجری به کارفرما ارائه شد
 • اصلاحات اولیه پروژه

  5 تیر 1402 | در این جلسه اولین اصلاحات مورد نظر کارفرما ارائه شد
 • تحویل نهایی پروژه

  15 تیر 1402 | در جلسه‌ای با حضور نماینده کارفرما و مجری و تیم نظارتی مجتمع کندو، فایل‌های نهایی پروژه بررسی و به کارفرما تحویل داده شد
میزان رضایت کارفرما از این پروژه 95%

نمونه فیلم کوتاه ساخته شده توسط تیم‌های حاضر در کندو

تایم‌لاین و زمان‌بندی این پروژه

 • جلسه دریافت اطلاعات پروژه

  14 خرداد 1402 | در این جلسه تمام اطلاعات پروژه، خواست‌ها و انتظارهای کارفرما به مجریِ پروژه منتقل شد
 • طراحی اولیه

  29 خرداد 1402 | طرح اولیه پروژه توسط تیم مجری به کارفرما ارائه شد
 • اصلاحات اولیه پروژه

  5 تیر 1402 | در این جلسه اولین اصلاحات مورد نظر کارفرما ارائه شد
 • تحویل نهایی پروژه

  15 تیر 1402 | در جلسه‌ای با حضور نماینده کارفرما و مجری و تیم نظارتی مجتمع کندو، فایل‌های نهایی پروژه بررسی و به کارفرما تحویل داده شد
میزان رضایت کارفرما از این پروژه 95%

تایم‌لاین و زمان‌بندی این پروژه

 • جلسه دریافت اطلاعات پروژه

  14 خرداد 1402 | در این جلسه تمام اطلاعات پروژه، خواست‌ها و انتظارهای کارفرما به مجریِ پروژه منتقل شد
 • طراحی اولیه

  29 خرداد 1402 | طرح اولیه پروژه توسط تیم مجری به کارفرما ارائه شد
 • اصلاحات اولیه پروژه

  5 تیر 1402 | در این جلسه اولین اصلاحات مورد نظر کارفرما ارائه شد
 • تحویل نهایی پروژه

  15 تیر 1402 | در جلسه‌ای با حضور نماینده کارفرما و مجری و تیم نظارتی مجتمع کندو، فایل‌های نهایی پروژه بررسی و به کارفرما تحویل داده شد
میزان رضایت کارفرما از این پروژه 95%