تیم مشارکتی

عادات مخرب تیم سازی

عادات مخرب تیم سازی

عادات مخرب تیم سازی سازمان ها همانند انسان ها، بر اساس یک سری عادات و رفتار همیشگی شکل می گیرند. معمولا تصور می شود عادات سازمانی، مفید و خواستنی هستند....

راه های ایجاد تیم مشارکتی

هشت راه ایجاد تیم مشارکتی

راه های ایجاد تیم مشارکتی پژوهش ها نشان می دهند که شرکت ها و سازمان های بزرگ، به تیم های بزرگ نیاز دارند.وجود تیم های بزرگ، مجازی، متنوع و دارای...