سندروم دیکتاتور پیش فرض

سندروم دیکتاتور پیش فرض

سندروم دیکتاتور پیش فرض

سندروم دیکتاتور پیش فرض چیست؟ زمانی که تیم اجرایی بر خلاف صرف انرژی زیاد نمی تواند تصمیم بگیرد، در این حالت از مدیران انتظار دارند که تصمیم نهایی را بگیرد....