عادت های غلط در کارگروهی

عادات مخرب تیم سازی

عادات مخرب تیم سازی

عادات مخرب تیم سازی سازمان ها همانند انسان ها، بر اساس یک سری عادات و رفتار همیشگی شکل می گیرند. معمولا تصور می شود عادات سازمانی، مفید و خواستنی هستند....